Opći uvjeti prodaje i isporuke NIACO doo, I.Kamenarića 9, Sveti Ivan Zelina (dalje u tekstu Prodavatelj)

1. OSNOVE NARUDŽBE

Ovi uvjeti prodaje i isporuke vrijede za sve isporuke i djelovanja Prodavatelja, ukoliko ne postoji poseban ugovor u pisanoj formi ili u slučaju izostanka ugovora u pisanoj formi posebno dogovoreni uvjeti za pojedinačne poslove potvrđeni od Prodavatelja i kupca i/ili naručitelja putem slijedećih sredstava komunikacije: pismo, fax, elektronička pošta.

2. PONUDA

Prodavatelj će na temelju usmenog, telefonskog ili pisanog upita kupcu u najkraćem mogućem roku izraditi Ponudu.

Sve ponude i njihovi uvjeti vrijede 30 dana od dana izrade, osim ako ponudom nije drugačije definirano.

Sve ponude i dokumenti koje je Prodavatelj priložio ponudama (npr. skice, slike, sheme, podaci o težini i raspoloživosti) su informativne prirode i Prodavatelja ne obvezuju, osim u slučaju da Prodavatelj u pisanom obliku obavijesti kupca da je priložena dokumentacija obvezujuća.

Nad dokumentacijom koja je obuhvaćena prethodnim odlomkom Prodavatelj zadržava vlasničko i autorsko pravo. Kupac ne smije tu dokumentaciju kao niti predračunske kalkulacije troškova kopirati, umnožavati, distribuirati ili na neki drugi način s njom upoznavati treće osobe.

Svi poslovi su obvezni za Prodavatelja tek onda kada ih on pismeno potvrdi ili putem slanja robe izvrši.

3. PRIHVAT PONUDE (UGOVOR ILI NARUDŽBA KUPCA)

Kupac prihvaća ponudu narudžbom u pisanom obliku (e-mail, fax, pošta…), te uplatom avansa.

Narudžba se smatra važećom kad ju Prodavatelj pismeno potvrdi (papirnato, e-mail), ukoliko nije tražena avansna uplata, i obvezujuća je za obje strane. Svi daljnji dogovori (telefonski, faxom ili usmeno) kao i kasnije promjene i dopune su važeće samo ako ih Prodavatelj pismeno potvrdi.

Ukoliko Kupac jednostrano odustane od narudžbe nakon što ju je Prodavatelj pismeno potvrdio, obvezan je snositi svu štetu koja je nastala vezano uz predmetnu narudžbu (npr. izrada dokumentacije, pripremu proizvodnje, troškovi materijala i komponenti, moguća prodaja drugom Kupcu).

4. ISPORUKA I PREUZIMANJE

Rok isporuke počinje teći idućeg dana od dana kada je Prodavatelj poslao kupcu pismeno Potvrdu ili uplatio avans ako je traženo, i ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

  • da je Kupac prethodno ispuni sve svoje prethodno ugovorene obveze
  • da su usuglašeni svi tehnički detalji oko ponude
  • da je u cijelosti uplaćen avans, ako je dogovoren.

Prodavatelj je održao rok isporuke ako je kupca obavijestio, prije isteka roka, da je roba na skladištu pripremljena za otpremu. Djelomična ili prijevremena isporuka su osnovane.

Prodavatelj ima pravo produljiti rok isporuke u slučaju „više sile“ ili nepredvidivih poteškoća. Viša sila znači događaj koji je izvan kontrole Prodavatelja. Prodavatelj je dužan o svim produljenjima roka isporuke pisanim putem obavijestiti kupca.

Produljenje roka isporuke ne može ni u kom slučaju dovesti do otkazivanja narudžbe, te Kupac ne može tražiti bilo kakvo obeštećenje uzrokovano produljenjem rokova isporuke.

Prodavatelj može odustati od dogovora ukoliko prije isporuke robe utvrdi činjenice u odnosu na poslovne aktivnosti Kupca koje bi objektivno upućivale na nesigurnost u pogledu plaćanje robe.

Ukoliko otprema kasni na zahtjev kupca ili iz razloga koji leže u djelokrugu kupca, tada se troškovi njemu obračunavaju, počevši sa sljedećim kalendarskim mjesecom, nakon obavijesti o spremnosti za otpremu. Troškovi nastali skladištenjem, prodajnom mjestu Prodavatelja, iznose najmanje ½ % fakturnog iznosa za svaki puni kalendarski mjesec. Prodavatelj ima pravo, nakon isteka primjerenog i odgovarajućeg roka preuzimanja robe, raspolagati sa predmetom isporuke, a s kupcem eventualno odrediti novi rok isporuke.

Prodavatelj pridržava pravo izbora puta otpreme i načina otpreme. Ukoliko nije drugačije dogovoreno, Prodavatelj priprema robu spremnu za otpremu u svom skladištu samo za preuzimanje od strane i na trošak kupca (franko skladište). Korištenje i rizik prelaze s isporukom franko skladište Prodavatelja na kupca i to neovisno o dogovorenoj ponudi za isporuku (kao primjerice franko, cif (troškovi, prijevoznina i osiguranje) itd.).

Ukoliko otprema kasni uslijed okolnosti iz djelokruga kupca, tada odgovornost i rizik prelaze od dana spremnosti za otpremu na kupca.

Djelomične isporuke su dopuštene. Mjesto izvršenja: I.Kamenarića 9, Sv.I.Zelina.

5. CIJENE I UVJETI PLAĆANJA

Cijene navedene u ponudama Prodavatelja se formiraju na temelju važećih kalkulativnih faktora, te su neobvezujuće, definirane u neto iznosu i uz primjenu pariteta franko skladište Prodavatelja (Ex Works, I.Kamenarića 9, Sv.I.Zelina, prema Incoterms 2010).

Primjenjuju se uvjeti plaćanja navedeni u ponudi Prodavatelja. U slučaju kada Prodavatelj i kupac nisu postigli poseban sporazum u pogledu plaćanja, plaćanje se ima izvršiti najkasnije u roku od 3 dana računajući od dana izdavanja fakture, a sve na račun Prodavatelja IBAN: HR5123400091110151701 otvoren kod PBZ d.d..

Kod kašnjenja u plaćanju kupoprodajne cijene Prodavatelj je ovlašten obračunati i naplatiti zakonske zatezne kamate. Nadalje, kupac je dužan nadoknaditi daljnju štetu zbog neizvršenja u roku, posebice troškove opomene i odvjetničke troškove.

6. ZADRŽAVANJE PRAVA VLASNIŠTVA

Roba ostaje u vlasništvu Prodavatelja do potpunog namirenja kupoprodajne cijene što uključuje i eventualne zakonske zatezne kamate i troškove povezane s postupcima naplate.

7. POVRAT ROBE (VAŽNE ZAKONSKE ODREDBE)

Prema Zakonu o zaštiti potrošača Članak 5. točka 15. “POTROŠAČ je fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti”. Za povrat robe potrebno je prethodno obavijestiti Prodavatelja. Iznos sredstava vrši se isključivo na tekući račun/IBAN Kupca, a sve prema članku 76. Zakona o zaštiti potrošača.

Za PRAVNE OSOBE gore navedeno ne vrijedi, već odnos između pravnih osoba uređuje Zakon o obveznim odnosima.  Za povrat robe nismo dužni izvršiti povrat sredstava, osim u slučaju kada roba ima tvornički nedostatak, i taj nedostatak se ne može ukloniti.

Ispravnu robu/proizvod moguće je vratiti u roku od 7 dana od primitka iste, uz predhodni dogovor sa Prodavateljam. Roba mora biti ispravna, neoštećena, u originalnom pakiranju.

Povrat sredstava u cijelosti nije moguć već se može PO DOGOVORU odobriti povrat u iznosu od 80% vrijednosti robe, a 20% vrijednosti su troškovi prema točki 3. Pravilnika. To se ne odnosi na robu posebno naručenu ili proizvedenu za Kupca, već samo na robu koja se već nalazi na skladištu Prodavatelja. 

Cijelokupni iznos se prihvaća u slučaju zamjene robe za istu vrijednost (važi za robu koja se već nalazi na skladištu), odnosno uz nadoplatu razlike ukoliko je ima. Cjelokupni iznos vraća se isključivo u slučaju ako je proizvod tvornički neispravan, nema jednakovrijedne zamjene ili se nedostatk ne može ukloniti.

8. GARANCIJA I NAKNADA ŠTETE

Prodavatelj za prodane i isporučene proizvode garantira u roku od šest (6) mjeseci od dana prijelaza odgovornosti i rizika, odnosno drugačije ako je tako dogovoreno, sukladno Točki 4. Garancija ne obuhvaća istrošene dijelove i potrošni materijal.

Pravo koje proizlazi iz garancije pretpostavlja da kupac bez odgađanja prijavi nedostatke, a najkasnije u roku od tri (3) radna dana od dana isporuke (predaje robe) u pismenom obliku. Skriveni nedostaci koji se utvrde tek u tijeku prerade ili upotrebe mogu se prijaviti u roku od tri (3) dana računajući od dana kada isti budu utvrđeni, ali ne kasnije od tri (3) mjeseca od dana prelaska odgovornosti i rizika sukladno Točki 4. Nedostaci na isporučenoj robi ne daju pravo kupcu na sniženje cijene ili pravo pridržaja kupoprodajne cijene. Kod priznate reklamacije Prodavatelj je prvenstveno u obvezi otkloniti nedostatke. U slučaju neizvršenja uklanjanja nedostataka, Prodavatelj je obvezan na odgovarajući način smanjiti kupoprodajnu cijenu, zamijeniti proizvod novim ili izvršiti povrat sredstava.

Ako se nedostatak ili greška prouzroči nakon dana prijelaza odgovornosti i rizika sukladno Točki 4, tada ne vrijedi pretpostavka da je ovaj nedostatak već postojao kod predaje. To naručitelj tek treba dokazati.

Nikakva odgovornost se ne preuzima za nedostatke ili štete, koje nastaju iz dolje navedenih razloga:

 • neprikladna ili nestručna uporaba;
 • pogrešna montaža, odnosno stavljanje u pogon od strane kupca ili treće strane;
 • pogrešna uputa za montažu ili montaža kupca prema njegovim kupcima;
 • prirodno trošenje (habanje);
 • kemijski, elektrokemijski, biološki ili slični utjecaji, ukoliko se ne pripisuju krivnji Prodavatelja.

Kupac mora robu zadržati do odluke o rješenju prigovora, u protivnom odgovara za nastalu štetu i troškove.

Prodavatelj nije odgovoran za greške nastale zbog ugrađenih komponenti u proizvod koje je Kupac dostavio na ugradnju.

Ako je zahtjev iz naslova prigovora zbog nedostatka osnovan, Prodavatelj će sporan proizvod popraviti ili zamijeniti u najkraćem mogućem roku na paritetu kako je reklamirani proizvod prvotno isporučen.

Prodavatelj ne prihvaća nikakve dodatne troškove niti eventualne štete nastale na bilo koji način vezane uz proizvod s greškom, osim obveze da zamijeni ili popravi reklamirani proizvod na opisani način.

Štoviše, sve garancije postaju nevažeće ako je Kupac sam vršio popravke ili promjene bez dobivanja prethodne pismene autorizacije Prodavatelja ili je oprema upotrebljavana na neispravan način.

Budući da su podaci iz kataloga, uputa i ostalih tiskanih materijala informativne prirode, ne mogu biti osnova za prigovor.

Daljnja prava kupca, a posebno pravo na naknadu neizravne šteta su isključena. Pravo na naknadu štete u slučaju nehaja je isključeno.

9. ZAVRŠNE ODREDBE

Prodavatelj i kupac će pokušati riješiti sve sporove, koji proizlaze iz međusobnog poslovanja ili su u vezi s tim poslovanjem, prije svega sporazumno. Za rješavanje sporova, koje Prodavatelj i kupac ne mogu međusobno same riješiti ili ne žele prihvatiti nagodbu, ugovorena je mjesna nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

NIACO doo zadržava pravo mijenjati i nadopunjavati Opće uvjete poslovanja. Svaka izmjena ili nadopuna odmah je vidljiva na web stranici www.niaco.hr.

Kontaktirajte nas

Kontakt informacije:

Tel/fax: 01/2062407

Mob1: 091/5091 645

Mob2: 091/6091 645

E-mail: niaco@niaco.hr

 

NIACO doo

Ivana Kamenarića 9

10380 Sveti Ivan Zelina

OIB: 61876916009

IBAN: HR5123400091110151701

 
  Niaco.hr
  Niaco.hr

  Niaco.hr